Uslovi korišćenja

SADRŽAJ

Portal bravacasa.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju internet vesti, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, video sadržaje. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal bravacasa.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja portala bravacasa.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo portala bravacasa.rs bez obaveze prethodne najave.

PRAVILA KOMENTARISANJA

Pozdravljamo i podstičemo slobodnu razmenu ideja i informacija među posetiocima portala bravacasa.rs. Težimo kao pristojnom, angažovanom i korisnom razgovoru uz iskazivanje međusobnog poštovanja. Koristimo sistem prethodne moderacije komentara. Već objavljeni sadržaj se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren.
Na portalu bravacasa.rs komentarisanje je besplatno, anonimno, brzo i bez cenzure, ali mora biti u skladu sa osnovnim pravilima civilizovanog ponašanja.
Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila Ne tolerišemo bilo koji oblik govora mržnje, bilo da se radi o polnoj, rasnoj i seksualnoj diskriminaciji, ili bilo koje drugo ponašanje koje je nepristojno.
Pristojno izražavanje drugačijeg mišljenja koje u sebi nema agresije ili pretnje se ne smatra uvredljivim. Podržavamo raspravu i kritike, naročito sopstvenog sadržaja, ali lični napadi se neće tolerisati. Zamolićemo vas da nas ne spamujete tako što ćete koristiti velika slova (all caps) ili neke druge ometajuće tehnike.
Objavljivanje reklama ili linkova do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama i slično, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima.
Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav redakcije magazina bravacasa.rs, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal bravacasa.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika portala (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu da uključe i informacije koje je moguće individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.
Portal bravacasa.rs poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.
Portal bravacasa.rs može da prikuplja lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika portala bravacasa.rs, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mali fajl koji sajt postavlja na vaš računar, da bi se sačuvala specifična podešavanja sajta tokom vašeg pregleda stranica. U standardnoj postavci vaš računar prihvata kolačiće i ta opcija se može isključiti u vašem pretraživaču. ali time može da se utiče na način prikaza i funkcionisanja portala bravacasa.rs ili njegovih delova.
Pored standarnih, na vaš računar mogu biti postavljeni i kolačići trećih lica, pre svega oglašivača i spoljašnjih sistema za analitiku.
Bez obzira na prirodu i svrhu korišćenja, kolačići ne prikupljaju lične podatke korisnika usluga portala bravacasa.rs čime je privatnost korisnika zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANICE I OGLAŠIVAČI

Portal bravacasa.rs sadrži podatke i informacije, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal bravacasa.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.
Portal bravacasa.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portalu bravacasa.rs, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu bravacasa.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu i izvan portala bravacasa.rs isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal bravacasa.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na portalu bravacasa.rs može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu bravacasa.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala bravacasa.rs, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu bravacasa.rs ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.
Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu bravacasa.rs povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa redakcijom portala marieclaire.rs može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugačiji način komunikacije moguć je isključivo u dogovoru sa urednikom portala.
Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za Marketing i opštu službu radi kontaktiranja sa redakcijom portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu.
Svaki korisnik usluga portala bravacasa.rs dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava; redakcija portala bravacasa.rs podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.